Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

Het is noodzakelijk dat ik, als behandelende therapeut, een dossier aanleg. Dit is een wettelijke opgelegde plicht door de WGBO (Wet Geneeskundige Behandelovereenkomst).          Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde behandelingen. Ook kunnen in het dossier gegevens worden opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts.

Ik doe mijn uiterste best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:                                                                                                                                                             • Zorgvuldig omga met uw persoonlijke en medische gegevens.                                                                                                                                                                                                Ervoor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens.
• Voor behandeling van minderjarigen altijd toestemming vraag aan de ouders.
• Als behandelend therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier.
• Dit dossier is handgeschreven en wordt bewaard in een gesloten kast.
• Ik heb beroepsgeheim, een wettelijke geheimhoudingsplicht. De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doeleinden gebruikt worden:
• Om andere zorgverleners te informeren, bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.
• Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik een factuur kan opstellen.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens:                                                                                                                                                                                      • Zal ik u eerst informeren en expliciet om uw toestemming vragen.
• De gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist, 20 jaar bewaard.

Privacy op de zorgnota

Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kunt declareren bij uw zorgverzekeraar.
• Naam, adres en woonplaats.
• Geboortedatum.
• Datum van de behandeling.
• Duiding van de behandeling, zoals bijvoorbeeld ‘natuurgeneeskundige behandeling’
• Kosten van het consult.

Een klacht? VBAG

De overheid heeft wettelijke regels vastgelegd wat goede zorg inhoudt en wat er moet gebeuren als mensen een klacht hebben.
Elke VBAG geregistreerde therapeut valt onder de onafhankelijke tuchtrechtspraak TCZ. Dit staat in de wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz).
Ik doe er alles aan om u een goede en respectvolle manier hulp te bieden. Toch kan het zijn dat u ergens niet tevreden over bent en dan hoop ik dat u het eerst met mij bespreekt.
Komen we er samen niet uit dan kunt u een klacht indienen bij de www.vbag.nl

Koepelorganisatie RBCZ

De www.rbcz.nl  is een register van overkoepelende en onafhankelijke kwaliteitsregistratie waar de beroepsoefenaar op
Hbo-niveau van de complementaire en alternatieve zorg zich kan registreren in een kwaliteitsregister.                                                                                                                                Zodat de beoefenaar de beschermende titel RBCZ-register therapeut mag noemen.

Algemeen visitatie advies en registratiebureau (AVAR)

www.avar.nl is een landelijke onafhankelijke extern organisatiebureau binnen de complementaire hulpverlening met als doel kwaliteit, effectiviteit bekwaamheid van praktijk en zorgverlener beoordelen en rapporteren. In opdracht van de beroepsvereniging ben ik bezocht in juli 2020. Met beoordeling: Prima praktijk!

Cranio Nederland

Om als beroepsgroep bekend te worden is Cranio Nederland opgericht in 2021.
www.cranio-nederland.nl
Er zijn in Nederland ongeveer 300 cranio-therapeuten professioneel werkzaam in een praktijk.

VBAG
Rbcz
RCN register cranio