Algemene verordening gegevensbescherming

Het is noodzakelijk dat ik, als behandelende therapeut, een dossier aanleg. Dit is een wettelijke opgelegde plicht door de WGBO. Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde behandelingen. Ook kunnen in het dossier gegevens worden opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts.

Ik doe mijn uiterste best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:

• Zorgvuldig omga met uw persoonlijke en medische gegevens.
Ervoor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens.
• Voor behandeling van minderjarigen altijd toestemming vraag aan de ouders.
• Als behandelend therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier.
• Dit dossier is handgeschreven en wordt bewaard in een gesloten kast.
• Ik heb beroepsgeheim, een wettelijke geheimhoudingsplicht.

De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doeleinden gebruikt worden:
• Om andere zorgverleners te informeren, bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.
• Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik een factuur kan opstellen.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens
• Zal ik u eerst informeren en expliciet om uw toestemming vragen.
• De gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist, 15 jaar bewaard.

Privacy op de zorgnota

Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kunt declareren bij uw zorgverzekeraar.
• Naam, adres en woonplaats.
• Geboortedatum.
• Datum van de behandeling.
• Duiding van de behandeling, zoals bijvoorbeeld ‘natuurgeneeskundige behandeling’
• Kosten van het consult.